Wniosek o licencję sędziowską

Prosimy o wpłaty na konto:

59 8907 0008 2012 7500 6019 0001

Opolski Związek Piłki Nożnej
Damrota 6
45-064 Opole

Tabela opłat zgodnie z Uchwalą licencji sędziowskich z 20 czerwca 2013 roku.

Prosimy o dołączenie również oświadczenia dotyczącego posiadania polisy
ubezpieczeniowej oraz posiadania karty zdrowia.


Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej

Załączniki
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Opolski Związek Piłki Nożnej mający siedzibę przy ul. Damrota 6, 45-064 Opole.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez Opolski ZPN, we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem sędziego w rodzinie piłkarskiej. Twoje dane przetwarzamy również w w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).
  3. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.
  5. Masz wobec nas prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
  7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  8. Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur piłkarskich.
  9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: a.przystal@opolskizpn.pl