Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu
24.05.2024 r., przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., postanowiła:
na podstawie punktu 3.8 Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych
Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących
załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, nałożyć
sankcje finansowe z tyt. naruszenia punktu 3.5.1. ppkt. 2 Przepisów Licencyjnych w
stosunku do klubów:

1. LKS ATOM GRĄDY -MALERZOWICE MAŁE kara pieniężna w wysokości
200,00 zł, DECYZJA NR 16/D/KL/2024;
2. LZS KĘPNICA – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł,
DECYZJA NR 17/D/KL/2024;

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia
niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie
3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku
Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne, stanowiących załącznik do Uchwały
29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.