Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 25.04.2022 r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:
KLASA A: na sezon rozgrywkowy 2022/2023 i 2023/2024:
1. LKS Budowlani Strojec (z nadzorem infrastrukturalnym)
2. LZS Unia Raszowa – Daniec (z nadzorem sportowym)
KLASA B: na sezon rozgrywkowy 2022/2023 i 2023/2024:
1. LZS Widawka Lubska (z nadzorem infrastrukturalnym)
Na podstawie punktu 3.8.5. Podręcznika od niniejszej Decyzji przysługuje Klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4.
Na podstawie punktu 5.3. S.01 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne (dalej: Podręcznik) oraz § 9 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami Komisja dokonała ponownej weryfikacji dot. spełnienia wymogu posiadania drużyn młodzieżowych przez nw. Kluby w bieżącym sezonie rozgrywkowym i postanowiła uchylić w całości wydane Decyzje:
1. LZS POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE – DECYZJA nr 20/D/KL/2022;
2. LZS STRADUNIA – DECYZJA nr 21/D/KL/2022;
Na podstawie punktu 3.8.5. Podręcznika od niniejszej Decyzji przysługuje Klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Podręcznika oraz § 7 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami.