Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 10.06.2021 r.
rozpatrzyła złożony wniosek licencyjny Klubu LZS Dąbrówka Górna (dalej: Klub) i podjęła
decyzję o odmowie przyznania licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach
Klasy „A” w sezonie 2021/2022 i 2022/2023.

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na
sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN
nr 2/2020 z dnia 19.03.2020r. (dalej: Podręcznik) oraz Uchwały Nr 15/2019 z dnia
13.03.2019r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN (dalej: Uchwały) ww. Klubowi od Decyzji Komisji
przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN,
w terminie 5 dni od daty doręczenia stosownej Decyzji w przedmiotowej sprawie,
z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Podręcznika.