Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r. z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi
zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) Komisja ds. Licencji
Klubowych (dalej: Komisja) postanowiła nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia § 4
ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na
sezon 2020/2021 i następne w stosunku do następujących klubów:
1. Stowarzyszenie KS Dąbrowa – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 24/D/KL/2022;
2. KS Metalowiec Łambinowice – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 25/D/KL/2022;
3. LZS KS Łukowice Brzeskie – kara pieniężna w wysokości 100,00 zł
DECYZJA nr 26/D/KL/2022;

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon
2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z
dnia 19.03.2020 r. (dalej: Podręcznik Licencyjny) od niniejszej Decyzji przysługuje w/w Klubom
odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty
doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4.
Podręcznika licencyjnego oraz § 7 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi
zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami.