Komisja Piłkarstwa Kobiecego Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet kadry OZPN-u U-14.

Opis stanowiska:

– prowadzenie kadry województwa opolskiego kobiet U 14
– przedstawienie kandydata na asystenta trenera
– prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
– bieżąca współpraca z Zarządem OZPN w Opolu

Wymagania obligatoryjne:
– wykształcenie wyższe
– kwalifikacje trenera piłki nożnej
– doświadczenie zawodowe w pracy trenerskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

– koncepcja pracy na stanowisku trenera piłki nożnej kobiet U14 OZPN w Opolu
– podpisane CV zawierające opis doświadczenia zawodowego, informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922)”
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet U-14 OZPN w Opolu”, w naszym sekretariacie, ul. Damrota 6, 45-064 Opole, do dnia 4 czerwca br.

Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.