Komisja Licencji Trenerskich OZPN informuje, że w marcu 2018r. rozpoczyna się kolejny kurs trenerski UEFA Grassroots C. Poniżej przedstawiamy Państwu wszelkie kwestie organizacyjne dotyczące ww. kursu:

Termin: od 24 marca 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
Koszt kursu: 980 zł.
Miejsce: obiekty kluczborskiego OSiR-u.
Zajęcia odbywają się w weekendy.
Przyjmowanie wniosków do 09.03.2018r.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.

Wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2018 r. dokonujemy na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Zdobyty dyplom uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych junior D.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots C:
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

  1. 100% Obecność na zajęciach kursu.
  2. Prowadzenie dziennika kursu uczestnika.
  3. Odbycie stażu trenerskiego.
  4. Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).  W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN  wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl   – wniosek zawierający:

1. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy.
2. Określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód.
3. W przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:
1. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
3. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
4. Skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
6. Skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.