Opolski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór na kursy trenerskie Grassroots C i Grassroots D. Zapisy prowadzone są poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl (instrukcja rejestracji konta trenera). Szczegółowe informacje dotyczące ww. kursów zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

UWAGA. Jeżeli chcesz zaaplikować na ww. kursy proszę wybrać> Wydarzenia – kursy & licencje – Organizacje (Opolski ZPN) – Rodzaj -kursy trenerskie – Typ – wszystkie

I. UEFA GRASSROOTS D
uprawniający do prowadzenia drużyn klasy B
Koszt kursu: 310 zł płatne po zakwalifikowaniu na kurs
na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003
Termin I: 26 sierpnia do 3 września 2017r.
Spotkania będą odbywać się 2 x w miesiącu tzn. 2 weekendy.
Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots D
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu
 2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24– wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. – dot. organizacja kursów trenerskich

II. UEFA GRASSROOTS D
uprawniający do prowadzenia drużyn klasy B
Koszt kursu: 310 zł płatne po zakwalifikowaniu na kurs
na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003
Termin II: 09 września do 24 września 2017r.
Spotkania będą odbywać się 2 x w miesiącu tzn. 2 weekendy.
Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots D
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu
 2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24 – wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. – dot. organizacja kursów trenerskich

III . UEFA GRASSROOTS C
uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych
Koszt kursu: 980
płatne po zakwalifikowaniu na kurs
na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003
Termin I: od 1 grudnia 2017r. do 28 stycznia 2018r.
Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu
 2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika
 3. odbycie stażu trenerskiego
 4. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24 – wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. – dot. organizacja kursów trenerskich

IV.UEFA GRASSROOTS C
uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych  oraz zespołów młodzieżowych
Koszt kursu: 980
płatne po zakwalifikowaniu na kurs
na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003
Termin II: od 09 lutego 2018r. do 18 marca 2018r.
Zajęcia odbywają się w weekendy.
Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu
 2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika
 3. odbycie stażu trenerskiego
 4. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).  W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN  wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: pzpn24 – wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. – dot. organizacja kursów trenerskich