Zarząd KS OZPN informuje, iż Artykuł 5. Regulaminu Obsady sędziów KS OZPN, który brzmi w sposób następujacy:
„Sędziowie szczebla centralnego, III ligi, IV ligi, Kl. Okr., Kl. B składają urlopowania na adres obsada@opolskizpn.pl oraz na adres mailowy właściwego terytorialnie pełnomocnika ds. obsady z co najmniej dwu – tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niezachowania terminu usprawiedliwione będą jedynie nagłe, niespodziewane wypadki losowe oraz kontuzje i choroby (poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim).”
Od dnia dzisiejszego stosowany będzie w sposób restrykcyjny, a sędziowie mają obowiązek wysyłać urlopowania odpowiednio wcześniej. Przykładem; na weekend 19-20 października sędzia ma obowiązek wysłać urlopowanie maksymalnie 5 października.