Na swoim pierwszym posiedzeniu w 2017 r. Zarząd OZPN wprowadził zmiany do Regulaminu Zarządu i Prezydium Zarządu OZPN oraz ustalił skład Prezydium OZPN.
Podczas posiedzenia dokonano wyboru Pana Marka Curyło na Wiceprezesa OZPN ds. szkolenia i rozgrywek.
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017 oraz utworzenia „Funduszu ekwiwalentowego”, ustalił również wysokość opłat związanych z uzgadnianiem projektów budowy i modernizacji obiektów sportowo-piłkarskich.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali wniosek Gminy Kluczbork o utworzenie w Kluczborku Akademii Młodych Orłów.
Zarząd przyjął też uchwałę w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2017/2018 i następne oraz ustalił zasady przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie wyłącznie w zakresie grup młodzieżowych.

W związku z ustalonym na dzień 4 lutego 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem OZPN, Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały NWZ w sprawie zmian w Statucie OZPN, przyjął propozycję składów osobowych Prezydium i komisji NWZ oraz upoważnił Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego OZPN do przedstawienia sprawozdania z prac nad Statutem wraz z propozycjami zmian. Ponad to Zarząd przyjął uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania OZPN oraz w zakresie obsługi kont bankowych, jak również zatwierdził emblemat – logo OZPN.

Zarząd przyjął Regulamin Kadr OZPN, zatwierdził stawki za obserwacje telewizyjne oraz powołał zespół doradczy ds. rozdysponowania zakupionego sprzętu piłkarskiego ze środków Zarządu dla klubów piłkarskich będących członkami OZPN.

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 27 stycznia 2017 r.