Fot. Mirosław Szozda

W życie weszła tzw. „Ulga sponsoringowa”. Powinna ona pomóc klubom, w naszym wypadku – piłkarskim – w pozyskiwaniu i nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi sponsorami.

Ulga skierowana jest zatem do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki.

Poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą tej ulgi, przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150% takich kosztów. Każde wydane 100 zł na klub sportowy zmniejszy przychód o 150 zł, a każdy 1000 zł o 1500 zł, itd.

Ulga sponsoringowa znajdzie zastosowanie, jeśli finansowaniu podlegać będą wydatki co najmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:

1. Stypendium sportowe.

2. Impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. Finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:

– realizacja programów szkolenia sportowego,

– zakup sprzętu sportowego,

– pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

– pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

– sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Ulga sponsoringowa stwarza nowe korzystne warunki dla przedsiębiorców, którzy wspierać będą finansowo powyższą działalność sportową. W praktyce powinno się to przełożyć na wymierne korzyści dla klubów, ale także dla samego przedsiębiorcy, w postaci zysków wizerunkowych oraz wspomnianej wyżej wymiernej korzyści podatkowej.

Serdecznie zachęcamy władze piłkarskich klubów Opolszczyzny do zapoznania się ze zmianami w przepisach i stosowanie ich podczas rozmów z potencjalnymi sponsorami!

Więcej szczegółów dot. Ulgi sponsoringowej znajdziemy ->TUTAJ.