23 maja 2018 roku, w Kluczborku, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Opolskiego Związku Piłki Nożnej. W posiedzeniu uczestniczyło 64 delegatów. Prezes OZPN Tomasz Garbowski, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OZPN za okres 26.06.2016 – 31.03.2018 roku, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZPN Zdzisław Sarnicki, zreferował działalność swojej komórki za ten sam okres. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Ponadto delegaci przyjęli 11 poprawek do Statutu OZPN.
Nowe zmiany to:
– kandydat na Prezesa OZPN będzie musiał uzyskać co najmniej 30 rekomendacji od członków OZPN. Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN (w 2020 roku) wybiorą Prezesa OZPN spośród osoby lub osób, którzy otrzymają podobną rekomendację.

Zasady wyboru delegatów (ordynacja wyborcza):
1) klubów członków OZPN – najwyższej klasy rozgrywek związkowych piłki nożnej mężczyzn – po 4 z każdego,

2) klubów członków OZPN I i II ligi piłki nożnej mężczyzn – po 3 z każdego,

3) klubów członków OZPN III ligi piłki nożnej mężczyzn – po 2 z każdego,

4) klubów członków OZPN IV ligi piłki nożnej mężczyzn, Ekstraligi kobiet, a także Ekstraklasy futsalu – po 1 z każdego,

5) gminnych zrzeszeń ludowych zespołów sportowych będących członkiem OZPN – po 1 z każdego,

6) 2 delegatów reprezentujących wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce i będących członkiem OZPN, wybranych według zasad określonych w ordynacji wyborczej,

7) 2 delegatów reprezentujących wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach 5 – osobowych drużyn w Polsce i będących członkiem OZPN , wybranych według zasad określonych w ordynacji wyborczej,

8) klubów Klasy Okręgowej i klas niższych, piłki plażowej oraz klubów młodzieżowych, wybranych według ilości i zasad określonych w ordynacji wyborczej,

9) po 1 przedstawicielu spośród środowiska sędziów piłki nożnej posiadających licencje sędziowskie wydane przez OZPN na zasad określonych w ordynacji wyborczej,

10) po 1 przedstawicielu spośród środowiska trenerów piłki nożnej posiadających licencje trenerskie wydane przez OZPN na zasad określonych w ordynacji wyborczej,

11) ustępujący członek Zarządu OZPN może uzyskać mandata delegata po warunkiem otrzymania 10 rekomendacji od członków OZPN. Każdy z członków OZPN może udzielić nie więcej niż 1 rekomendacji,

12) ustępujący członek Komisji Rewizyjnej OZPN może uzyskać mandata delegata po warunkiem otrzymania 10 rekomendacji od członków OZPN. Każdy z członków OZPN może udzielić nie więcej niż 1 rekomendacji

Ordynację Wyborczą określi Zarząd OZPN. Określono także funkcjonowanie Piłkarskiego Sądu Polubownego OZPN, Wydziałów i Komisji OZPN.

Zarząd OZPN dziękuję delegatom za wsparcie i akceptację zmian jakich dokonuje w swojej działalności, a co za tym idzie w opolskiej piłce!