Opolski Związek Piłki Nożnej przypomina o warunkach koniecznych do zatwierdzenia wniosku na Administratora Klubowego.

Aby zeskanowany druk wniosku został pozytywnie rozpatrzony, należy posiadać stosowne podpisy:

– podpis/y reprezentantów klubu wraz z datami podpisów
– pieczęć klubu
– data podpisu nie może być starsza niż 30 dni od daty złożenia wniosku

Uwaga! Każde odstępstwo od powyższych warunków, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.