Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 12.04.2023 r., korzystając z uprawnień punktu 3.8.2. (Sankcje) w związku z punktem 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) w stosunku do klubu postanowiła:

  1. KS POLONIA GŁUBCZYCE– (IV liga):
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 d) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję finansową w kwocie 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych);
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 e) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję regulaminową i pozbawić klub 3 punktów (słownie: minus trzy punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2022/2023);

w związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN, tj. Klub nie będzie posiadał określonej ilości drużyn młodzieżowych w rundzie wiosennej w sezonie 2022/2023 uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN, naruszając tym samym warunki otrzymanej Licencji nr 2/IV/2022 – DECYZJA NR 10/D/KL/2023

Komisja działając w duchu rywalizacji sportowej zawiesiła nałożenie sankcji regulaminowej w postaci pozbawienia klubu 3 punktów (słownie: minus trzy punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2022/2023) w przypadku uiszczenia przez Klub dodatkowej opłaty, z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w województwie opolskim, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), płatnej w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji. W przypadku nie uiszczenia przez Klub sankcji i dodatkowej opłaty w wysokości i terminie określonych w decyzji Komisji, sankcja regulaminowa dot. pozbawienia Klubu w wymiarze 3 punktów (słownie: minus trzy punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2022/2023) zgodnie z punktem 3.8.2.e. Przepisów Licencyjnych zostaje odwieszona i podlega niezwłocznej wykonalności.

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.