Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r. , przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., rozpatrzyła wniosek klubu występującego w Klasie Okręgowej o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję:

1. Komisja postanowiła odmówić przyznania klubowi LZS JĘDRZYCHÓW

– licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2024/2025. Obiekt piłkarski w Jędrzychowie przy ul. Wiejskiej 27 na dzień rozpatrywania wniosku licencyjnego nie spełnia kryteriów infrastrukturalnych określonych w Przepisach Licencyjnych.

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025i następne, stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.