Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 16.11.2022 r. podjęła następujące decyzje:
1. Komisja nałożyła sankcję finansową w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na Klub LZS ZRYW WYSOKA (dalej: Klub) – DECYZJA nr 27/D/KL/2022 z dnia 16.11.2022 r. tyt. naruszenia § 9 ust.6 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami (dalej: Uchwała). Klub nie wywiązał się z obowiązku złożenia niezbędnej dokumentacji dot. Łączonej Drużyny Młodzieżowej (ŁDM) w wyznaczonym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Komisja Decyzją nr 40/B/2022 z dnia 16.11.2022 r. postanowiła zawiesić przyznaną licencję dla Klubu LZS Zryw Szydłowice (dalej: Klub) upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy „B” (Decyzja nr 82/B/2021 z dnia 17.06.2021 r.), w związku z naruszeniem kryteriów I. 11 oraz I. 12 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. Klub zobowiązany został do wskazania obiektu zastępczego (posiadającego licencję klubową upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B”) w terminie do dnia 28.02.2023 r. na którym będzie rozgrywał swoje mecze w charakterze gospodarza w dalszej części sezonu 2022/2023 do czasu udokumentowania, iż spełnia kryteria I11 oraz I12 Przepisów Licencyjnych.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020r.