Fot. Mirosław Szozda

Trenerski kurs UEFA Grassroots C 1 uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od klasy A do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych do kat. Junior D (młodzik).

Koszt kursu: 980 zł płatne  po zakwalifikowaniu na kurs.

Konto do wpłaty nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Termin: od 28.01.2022 do  29.04.2022

Przyjmowanie wniosków do 14.01.2022

Rozpatrzenie wniosków do 15.01.2022

Zajęcia odbywają się w weekendy na obiektach OKiS Prószków, ul. Daszyńskiego 6

Decyduje kolejność zgłoszeń .Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.

TERMINY SESJI:

SESJA I .   28/30.01.2022

SESJA II.   26/27.02.2022

SESJA III.  19.20.03.2022

SESJA IV.   09/10.04.2022

EGZAMINY PRAKTYCZNE: GRUPA UZGADNIA Z KOMISJĄ TERMIN EGZAMINU.

EGZAMIN KOŃCOWY: 29.04.2022

tj. U. nr V/75 z 25.05.2017 r., zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r.

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA I. Na podstawie treści art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

§ 4

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych,

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

4. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

§ 46

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE.

Serdecznie zapraszamy!