Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja) na
posiedzeniu w dniu 01.03.2023 r., korzystając z uprawnień punktu 3.8.2. Przepisów
licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących
załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. w stosunku
do poszczególnych Klubów postanowiła:

1. KLUB SPORTOWY POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE (Klasa „A”) – nałożyć sankcję
finansową w kwocie 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w związku z
naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1
lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN
tj. brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach
Opolskiego ZPN w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 – DECYZJA NR 5/D/KL/2023.

2. KLUB TKKF BLACHOWIANKA KĘDZIERZYN – KOŹLE (Klasa „A”) – nałożyć sankcję
finansową w kwocie 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w związku z
naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1
lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN
tj. brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach
Opolskiego ZPN w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 – DECYZJA NR 6/D/KL/2023.

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych od podjętych Decyzji
przysługuje Klubom odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych
OZPN, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od
daty doręczenia Decyzji w sprawie, z zachowaniem procedur odwoławczych
określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych oraz § 7 Uchwały 15/2019 z
dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi
zmianami.