Na podstawie Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia
19.03.2020 r. oraz Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami
Zarządu OZPN (dalej: Uchwały), Komisja ds. Licencji Klubowych podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu:

1. LZS ZRYW SZYDŁOWICE (Klasa B) – po rozpatrzeniu wniosku Klubu wraz z załącznikami
(pismo z dnia 27.02.2023 r.), Komisja postanowiła przyznać klubowi – licencję
upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2022/2023 z
nadzorem infrastrukturalnym na zastępczym obiekcie piłkarskim w Dobrzyniu.

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych od podjętej Decyzji przysługuje
Klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, za
pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty
doręczenia Decyzji w sprawie, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych oraz § 7 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca
2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami.