OZPN Koordynatorem projektu Erasmus+”CSR in Grassroots”/OZPN became the Coordinator of the Erasmus+” CSR in Grassroots project”

278

W styczniu tego roku, rozpoczęliśmy wspólnie z partnerami: Federacion Navarra de Futbol, Porto Football Association oraz Medobcinska Nogometna Zveza Maribor, współpracę w ramach projektu Erasmus+ Sport. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń dotyczących CSR in Grassroots.

Zadaniem projektu jest przygotowanie katalogu, w którym zostaną zebrane dobre praktyki odpowiedzialności społecznej z poszczególnych krajów.

Czym jest CSR? Można pomyśleć, że CSR to obecnie bardzo popularny temat i w miarę świeży, ale jeśli weźmiemy pod lupę działania jakie propagują lokalne kluby piłkarskie, to dojdziemy do wniosku, że CSR ma miejsce od dawna. Bo czym są akcje sprzątania świata, pomoc rodzinom w potrzebie, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej, wspólne spotykanie się w lokalnej społeczności podczas meczów, jak nie działaniami wspierającymi odpowiedzialność społeczną.

Takie oddolne inicjatywy są spotykane w klubach piłkarskich już od dawna. Sport jest idealnym narzędziem do kształtowania pozytywnego wpływu społecznego do krzewienia pozytywnych postaw społecznych fair play, integracji społecznej, równości, kształtowania cech takich jak upór w dążeniu do celu.

Lokalne kluby sportowe mogą być wzorem dla dzieci i młodzieży. Przez co idealnie wpisują się w idee CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie działania mają miejsce w klubach w innych krajach. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Będziemy dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Może okazać się, że nasze działania będą powielane w innych krajach.

 

In January this year, together with partners: Federacion Navarra de Futbol, Porto Football Association and Medobcinska Nogometna Zveza Maribor, we started cooperation as part of the Erasmus+Sport project. The aim of the cooperation is to exchange experiences on CSR in Grassroots.

The task of the project is to prepare a catalog in which good social responsibility practices from individual countries will be collected.

What is CSR? You might think that CSR is currently a very popular topic and relatively new, but if we take a closer look at the activities promoted by local football clubs, we will come to the conclusion that CSR has been going on for a long time. Because what are the actions of cleaning up the world, helping families in need, encouraging preventive health care, meeting together in the local community during matches, if not actions supporting social responsibility.

Such bottom-up initiatives have been present in football clubs for a long time. Sport is an ideal tool for shaping a positive social impact to promote positive social attitudes, fair play, social integration, equality, and shaping features such as stubbornness in pursuing goals.
Local sports clubs can be role models for children and teenagers. As a result, they perfectly fit into the ideas of CSR and corporate social responsibility.

We are very curious what activities are taking place in clubs in other countries. We invite you to follow our website. We will share insights and experiences. It may turn out that our actions will be replicated in other countries.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.