Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 21.02.2022 r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:

KLASA B: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. LKS Wiking Opole (z nadzorem infrastrukturalnym)

Drużyny młodzieżowe: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. KS Masters Brzeg (z nadzorem infrastrukturalnym)

Stronie od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej
ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji,
z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. podręcznika
oraz § 7 Uchwały Zarządu OZPN.