Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 20.03.2024 r., korzystając z uprawnień punktu 3.8.2. (Sankcje) w związku z punktem 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021
i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) w stosunku do klubu postanowiła:

  1. LZS PIOTRÓWKA– (IV liga):
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 d) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję finansową w kwocie 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 e) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję regulaminową
    i pozbawić klub 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2023/2024);

Klub naruszył normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „a” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brak, stosownie do wymogów przepisów licencyjnych, odpowiedniej dla 4 LIGI, określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej
w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych lub minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych i 1 (jednego) zespołu dziecięcego, naruszając tym samym warunki otrzymanej Licencji nr 9/IV/2023.

Komisja działając w duchu rywalizacji sportowej zawiesiła nałożenie sankcji dot. pozbawienia Klubu w aktualnym sezonie rozgrywkowym w wymiarze 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) na okres 30 dni od uprawomocnienia się decyzji, celem uiszczenia przez Klub dodatkowej opłaty
w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). W przypadku nie uiszczenia przez Klub sankcji i opłaty w wysokości i terminie określonych w wydanej decyzji sankcja regulaminowa dot. pozbawienia Klubu w wymiarze 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2023/2024) zgodnie z punktem 3.8.2.e. Przepisów Licencyjnych zostaje odwieszona i podlega niezwłocznej wykonalności.

  1. KS UNIA KOLONOWSKIE – (KLASA OKRĘGOWA)
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 d) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję finansową w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 złotych);
  • zgodnie z pkt. 3.8.2 e) Przepisów Licencyjnych nałożyć na klub sankcję regulaminową
    i pozbawić klub 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2023/2024);

Klub naruszył normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „b” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brak, stosownie do wymogów przepisów licencyjnych, odpowiedniej dla Klasy Okręgowej, określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych lub minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego i 1 (jednego) zespołu dziecięcego, naruszając tym samym warunki otrzymanej Licencji nr 15/O/2023

Komisja działając w duchu rywalizacji sportowej zawiesiła nałożenie sankcji dot. pozbawienia Klubu
w aktualnym sezonie rozgrywkowym w wymiarze 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) na okres 30 dni od uprawomocnienia się decyzji, celem uiszczenia przez Klub dodatkowej opłaty
w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). W przypadku nie uiszczenia przez Klub sankcji i opłaty w wysokości i terminie określonych w wydanej decyzji, sankcja regulaminowa dot. pozbawienia Klubu w wymiarze 5 punktów (słownie: minus pięć punktów) w aktualnym sezonie rozgrywkowym (2023/2024) zgodnie z punktem 3.8.2.e. Przepisów Licencyjnych zostaje odwieszona
i podlega niezwłocznej wykonalności.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.