Opolski Związek Piłki Nożnej dokonał szczegółowej analizy początkowej fazy sezonu w najwyższych rozgrywkach pod względem bezpieczeństwa na obiektach oraz realizacji wymogów regulaminowych nałożonych na organizatorów zawodów tj. gospodarza meczu oraz sędziów prowadzących dane spotkania.

W związku z powyższym OZPN przedstawia listę obowiązków jakie Regulamin Rozgrywek nakłada na organizatorów zawodów oraz sędziów.

Jednocześnie informujemy, iż od kolejki ligowej zaplanowanej w dniach 13-14.10.2018r. niedopełnienie nw. obowiązków będzie pociągać za sobą konsekwencje dyscyplinarne określone w Regulaminie Dyscyplinarnym oraz Uchwale nr 50/2018 Zarządu OZPN z dnia 12.07.2018r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych.

1) FORMALNE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW

a) Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie drużyn zobowiązani są do dostarczenia sędziemu sprawozdania meczowego zawierającego skład zawodników.

b) Kluby będące gospodarzami zawodów zobowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisuje imiona i nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami. Kierownicy drużyn odbiór wypełnionych sprawozdań potwierdzają własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).

c) Klub organizator zawodów zobowiązany jest dostarczyć w dwóch kopiach delegatowi meczowemu, obserwatorowi, a w przypadku ich nieobecności, sędziemu:

– wypełnionej informacji organizatora zawodów na oficjalnym druku (załącznik nr 1 lub 2 w zależności od klasy rozgrywkowej), który po podpisaniu przez delegata meczowego, obserwatora lub sędziego należy przechowywać w dokumentacji klubowej do końca sezonu i okazywać na każde żądanie upoważnionych przedstawicieli OZPN.

– imiennej listy porządkowych, wytypowanych przez klub do pomocy w organizacji zawodów i ubranych w wyróżniające się kamizelki z numerami zgodnymi z listą w ilości nie mniejszej niż: 4 liga, Klasa Okręgowa – 6 osób (jeżeli ilość kibiców nie przekracza 200 widzów, jeżeli przekracza to na każdych kolejnych 100 kibiców – 2-óch kolejnych członków służb początkowych np. 300 kibiców – 8 porządkowych itd.), Klasy niższe – 3 osoby (jeżeli ilość kibiców nie przekracza 100 widzów, jeżeli przekracza to na każdych kolejnych 100 kibiców – 2-óch kolejnych członków służb początkowych np. 200 kibiców – 5 porządkowych itd.).

2) FORMALNE OBOWIĄZKI SĘDZIEGO WYZNACZONEGO DO PROWADZENIA DANYCH ZAWODÓW:

a) Przeprowadzić procedurę tożsamości zawodników obu zespołów i odznaczyć ten fakt w oryginalnym protokole meczowym w pkt 2 (Adnotacje sędziego), natomiast w protokole elektronicznym w systemie Extranet należy taką informację zapisać.

b) Odnotować w protokole meczowym (oryginalnym i elektronicznym) wszelkie niedociągnięcia i uchybienia regulaminowe w zakresie organizacji zawodów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa, tzn. jeżeli na zawodach nie ma delegata lub obserwatora zawodów, to organizator zawodów (gospodarz) musi dostarczyć sędziemu w dwóch kopiach wypełnioną informację organizatora zawodów oraz imienną listę porządkowych. Dokumenty muszą zostać podpisane przez sędziego. Jedną kopię sędzia zwraca gospodarzom zawodów, natomiast drugą kopię kompletuje wraz z oryginalnym protokołem meczowym i przechowuje we własnym archiwum zgodnie z § 37. ust 6 Regulaminu Rozgrywek OZPN do końca lipca od zakończenia danego sezonu. Fakt dostarczenia ww. dokumentów jak również ich brak sędzia ma obowiązek odnotować w protokole meczowym (oryginalnym i elektronicznym) w miejscu do tego przeznaczonym.

c) Sprawdzić przed rozpoczęciem zawodów ważność licencji trenerskich w obecności trenerów obu zespołów, a także odnotowania tego faktu w oryginalnym protokole zawodów jak i również elektronicznym.

d) Odnotować w elektronicznym protokole meczowym w systemie Extranet fakt, iż kierownik lub trener danej drużyny podpisał lub nie podpisał oświadczenia, iż „ZAWODNICY WPISANI DO PROTOKOŁU MECZOWEGO POSIADAJĄ WAŻNE KARTY ZDROWIA”.