Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 08.08.2023 r.
postanowiła:
Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r. z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi
zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) nałożyć sankcję
finansową z tyt. naruszenia § 4 ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla
klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne (dalej: Przepisy Licencyjne) w
stosunku do klubu:
1. LKS BABICE – kara pieniężna w wysokości 100,00 zł (DECYZJA nr 56/D/KL/2023);

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych w/w Klubom od niniejszych Decyzji
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5
dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych
określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych.