We wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej począwszy od młodzików do BS IV ligi, sędziowie mają obowiązek dokonywać sprawdzenia tożsamości zawodników uczestniczących w danych zawodach, przed zawodami, bez względu na to czy kierownicy drużyn lub kapitanowie stwierdzą, że nie mają żadnych zastrzeżeń co do tożsamości zawodników drużyny przeciwnej (np. uznają, że nie widzą potrzeby sprawdzania).

Zgodnie z regulaminem rozgrywek OZPN §18 pkt 5:

„Podczas weryfikacji tożsamości zawodnik jest zobowiązany przedstawić arbitrowi zawodów ważną licencję zawodnika lub inny ważny dokument tożsamości z fotografią (legitymacja szkolna, dowód osobisty w tym e-dowód, e-legitymacja, paszport, prawo jazdy, itp.). Musi to uczynić przed zawodami. Brak okazania dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 

Jeżeli podczas sprawdzania tożsamości zawodników, wpisany do protokołu meczowego zawodnik weryfikowanej drużyny z różnych powodów nie jest obecny, to taki zawodnik po rozpoczęciu spotkania ma prawo wziąć udział w zawodach, tylko w przypadku, jeżeli wcześniej okazał sędziemu w obecności kierownika lub kapitana drużyny przeciwnej dokument potwierdzający jego tożsamość.”

Dokument tożsamości może być przedstawiony sędziemu tylko w sposób fizyczny. Jakiekolwiek zdjęcie dokumentu przedstawione poprzez np. smartfona, jest niedopuszczalne i ma być jednoznacznie traktowane jako brak dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wyjątkiem jest e-dowód, który można okazać za pośrednictwem aplikacji na smartfonie. Zawodnik będąc wpisanym do protokołu meczowego, który jest obecny przed zawodami i nie posiada dokumentu tożsamości podczas sprawdzania, nie może dostarczyć go po jego rozpoczęciu, tym samym nie może wziąć udziału w zawodach.

Sędziowie mają również obowiązek informowania kierowników oraz wpisywania do sprawozdania wszelkich incydentów związanych z opóźnieniem rozpoczęcia zawodów, poprzez np. zbyt późne dostarczenie sprawozdania przez kierowników drużyn, późne zejście z rozgrzewki zawodników, zbyt późne stawienie się zespołów w celu sprawdzenia ubioru itp. Fakt ten należy odnotować w Uwagach w załączniku do sprawozdania z zawodów oraz przesłać informację o zaistniałym fakcie na adres: a.przystal@opolskizpn.pl.