Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja) na
posiedzeniu w dniu 08.02.2024 r., korzystając z uprawnień wynikających z pkt. 3.9.5 lit. „a”
w związku pkt. 3.7 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon
2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN
nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) postanowiła:

W związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz §
9 ust. 1 Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN
(dalej: Uchwały) Komisja w stosunku do Klubu postanowiła:

1. LZS PIOTRÓWKA (4 LIGA) – korzystając z uprawnień pkt. 3.9.5 lit „a” w związku z pkt.
3.7 Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr
9/IV/2023 z dnia 18.05.2023 r. do udziału w rozgrywkach IV LIGI prowadzonych przez
Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych
uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2023/2024.
2. KS UNIA KOLONOWSKIE (KLASA OKRĘGOWA) – korzystając z uprawnień pkt. 3.9.5 lit. „a” w związku z pkt. 3.7 Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z
decyzji licencyjnej nr 15/O/2023 z dnia 23.05.2023 r. do udziału w rozgrywkach Klasy
Okręgowej prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości
drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie
2023/2024.

Od powyższej decyzji Klubowi zgodnie z punktem 3.8.6 Przepisów Licencyjnych przysługuje
odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej w terminie 7 dni od daty doręczenia tej
decyzji wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnoszone jest bezpośrednio do Komisji
Odwoławczej OZPN (zgodnie z § 6 ust.1 Regulaminu Komisji Odwoławczej OZPN).