Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja)
na posiedzeniu w dniu 25.01.2023 r., korzystając z uprawnień wynikających z art. 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN
nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) postanowiła:

W związku z orzeczeniem nr 1/23 Komisji Odwoławczej Opolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 19.01.2023 r., Komisja w stosunku do Klubu postanowiła:

1. OTMĘT FANS KLUB SPORTOWY – (Klasa A) – odwiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 50/A/2021a z dnia 26.07.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN, zawieszonej decyzją Komisji w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023 (Klub zgłosił, a Wydział Gier Opolskiego ZPN przydzielił drużynę młodzików Klubu do rozgrywek wiosennych Terytorialnej Ligi Młodzików (Grupa 4) prowadzonych przez Opolski ZPN w sezonie 2022/2023).

2. OTMĘT FANS KLUB SPORTOWY – (Klasa A) – korzystając z uprawnień art. 3.8.2 d) Przepisów Licencyjnych nałożyć sankcję finansową w kwocie 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r.
z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN tj. brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w rundzie jesiennej
w sezonie 2022/2023 – DECYZJA NR 2/D/KL/2023

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.